• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ชื่อ : นางสาวนุชนาฎ เยียดยัด
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวบุษกร สุภาผล
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวชาคริยา บุญเทพ
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวชญานิศ มุลาลินน์
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ :
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน
วุฒิการศึกษา :