• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ : นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
วิทยฐานะ : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางฐิติมา เสือหนู
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางพจนีย์ พรมคำบุตร
วิทยฐานะ : ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาววัชรียา ตู้จินดา
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวเบญจวรรณ สุรสุขศาสตร์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายปภังกร ยังเมือง
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวศศิประภา ศรีแสง
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายอดิศักดิ์ ปัญญาภู
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสุชาดา เพิ่มพูล
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :