• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ : นางสาวประยูร แสงไพศาล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : คบ. เอกฟิสิกส์

ชื่อ : นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยฐานะ ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ศิลปศร
วิทยฐานะ ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางประนอม ศรีสมพงษ์
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวขวัญจิต สังข์ทอง
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางวินิตา จำนงค์
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางหทัยรัตน์ โลหิตนาวิน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสุภาพร ธัญญโชติ
วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวพัชรี โปยทอง
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายจำนงค์ ทองลอย
วิทยฐานะ : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : วทบ.คอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาวเพชรรัตน์ รอดทุกข์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายรัชวุฒิ แจ้งมาก
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ.เทคโนโลยี

ชื่อ : นายประทิน บุญงาม
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวอรพรรณ ทองคำ
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสมใจ แก้วดอนไพร
วิทยะฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายวิทย์ยากร ปูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวมลีวรรณ ผดุงภักดี
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอนขั้นวิกฤต
วุฒิการศึกษา :