• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระศิลปะศึกษา

ชื่อ : นายอนุชา ภูชนะศรี
วิทยฐานะ : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายวันชนะ เหมือนมิ่ง
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายจิรายุทธ์ คงศักดิ์
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาววิระดา กันยาประสิทธ์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายวุฒิสาร สุขศรี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาววรรณวิภา หล่าอุดม
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ :
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา :