• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ชื่อ : นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายจรสสร เจริญสุข
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางธมนวรรณ สิงห์สมบูรณ์
วิทยฐานะ : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายจรัญ ทองทา
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายชาติชาย ตรุษดี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :