IMG_2324 โดยกลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรม “ตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน” เพื่อสนับสนุนต่องานมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ  ในเขตพื้นที่ของปตท.โดยมีการจัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พนักงานในหน่วยงาน ออกให้ความรู้เรื่องการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยและถูกวิธี พร้อมให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ สายรัด สายท่อส่งก๊าซ และหัววาล์ว ในครัวเรือนให้แก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นช่องทางในการส่งเสริมชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นผลให้ชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของกลุ่ม ปตท. อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น