• 038-350-456
  • โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"

การติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น. นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” พร้อมด้วยฝ่ายบริหารเเละคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 ฝ่ายงาน คือ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนเเละติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”