IMG_1543

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โรงเรียยนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง  และมาร่วมกันพูดคุยปรึกษาดูแลนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้นในการดูแลนักเรียน เสนอแนะปัญหาแนวทางด้วยกัน