img_5776

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในงานเป็นการเชิญผู้ปกครองมารับฟังนโยบายของฝ่ายบริหาร และรับฟังพฤติกรรมัของนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับสถานศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีสวนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน