นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงได้จัดกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 มิถูนายน 2560