โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลทุ่งสุขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ 11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคำว่า “กรุงไทยอนุเคราะห์” อยู่ในอัญประกาศนั้นหมายความว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบที่ดินให้  เดิมบริเวณที่จัดสร้างโรงเรียนเป็นไร่มันสำปะหลัง  ติดอยู่กับวัดเนินบุญญาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดต้นมะม่วง” ได้มีการประชุมหารือของพระสมุห์คำดี  นาควณฺโณ (พระครู    สุกิจวิมล) เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม ว่าน่าจะมีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสักแห่งหนึ่ง ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบหมายให้ นายไชยยงค์  สุธรรมพงษ์ เป็นตัวแทนปรึกษา  เรื่องการก่อสร้างโรงเรียนกับนายธนัญชัย  ปกป้อง ศึกษาธิการอำเภอศรีราชาในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือใน      การติดต่อกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้หาที่ดินเพื่อนำมาจัดสร้างโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดว่า โรงเรียนที่จะสร้างได้นั้น ต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 35 ไร่ จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินของธนาคารกรุงไทย จำกัด จำนวน 27  ไร่  2 งาน แต่ไม่สามารถตกลงราคาซื้อขายได้    ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่าน พลตรีศิริ   ศิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น กับนายบุญชู โรจนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการติดต่อซื้อที่ดินดังกล่าวเป็นผลให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด   ได้มอบที่ดินให้กับคณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากที่ดิน  ยังไม่ครบ 35 ไร่ คณะกรรมการผู้ก่อตั้งได้ขอซื้อที่ดินจำนวน 7 ไร่ 2 งาน จากคุณป้าเสงี่ยม  กลัดเข็มทอง    ในราคาถูก ต่อมาทางโรงเรียนได้ขออนุญาตใช้ที่ดินบางส่วนของสถานีโทรคมนาคมภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมศรีราชา การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำนวน 2 ไร่ 74 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา (อ้างถึงที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ชบ.344 ตราจองเลขที่ 267 น.ส.3 เลขที่ 50)

          ต่อมาเมื่อได้ที่ดินครบ 35 ไร่ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดว่า คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนจะต้องมีการสร้างอาคารชั่วคราวด้วย ทำให้คณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนซึ่งมี นายไชยยงค์  สุธรรมพงษ์ เป็นผู้นำ เข้าขอเจรจาขอทุนสร้างอาคารเรียนจาก คุณสนิท  ทองวานิช ผู้จัดการโรงงานน้ำตาลทราย จำกัด ได้รับบริจาคเป็นปฐมฤกษ์ จำนวน 100,000 บาท และได้รับบริจาคสมทบจากคณะกรรมการผู้ก่อตั้งและประชาชนในละแวกใกล้เคียง การก่อสร้างได้รับความกรุณาจากพระราชธรรมภาณี (กิตติวุฑโฒ  ภิกขุ)      จิตตภาวันวิทยาลัย และพระครูสุกิจวิมล เจ้าอาวาสวัดเนินบุญญาราม ได้นำ พระภิกษุ สามเณรและประชาชนมาช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จ โดยไม่เสียค่าแรงงาน

          มีพิธีมอบโรงเรียนให้เป็นสมบัติของกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2519 จึงนับ
วันที่ 30 สิงหาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งถือปฏิบัติมาทุกปี โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2519 มีนักเรียนรุ่นแรก 65 คน มี นายระวี  วิโนทพรรษ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูจำนวน 1 คน แต่ต้องสอนนักเรียน 2 ห้อง นายธนัญชัย  ปกป้อง ศึกษาธิการอำเภอศรีราชา ขอร้องครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มาช่วยสอน 3 ท่าน คือ

  1. นายธวัชชัย  โสมเกษตริน
  2. นายไพโรจน์ เสริมศรี (ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)
  3. คุณสุภาภรณ์ จันทร์ทร

         และมีอาสาสมัครมาช่วยอีก  1  ท่าน คือ  นางสาวมยุรี  แก้วพิภพ ปัจจุบันเป็นครูสอนที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2519 กรมสามัญศึกษาได้ส่งครูมาทำการสอน 3 ท่าน คือ

  1. นางสาวกัลยา ธรรมสุวรรณ (ปัจจุบันย้ายไปสอนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาฐานบินกำแพงแสน)
  2. นางสาวสมนึก คล่องกำไร
  3. นางสาวเรืองไร เนื่องจำนงค์ (ปัจจุบันย้ายไปสอนที่โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”)