วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เข้าร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาซึ่งเป็นการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี รวมทั้งแสดงความเลื่อมใสศรัทธาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน ณ วัดเนินบุญญาราม