15101871_10157858864640165_120479563_o

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3) ระหว่าง วันที่ 8 – 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
นางสาววิลาวัลย์ โชรัมย์ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผู้ควบคุม นางฐิติมา เสือหนู
2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
นางสาววนิดา พันธ์พงษ์ รางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ควบคุม นางฐิติมา เสือหนู
3.การเเข่งขันอ่านเอาเรื่องตามเเนว PISA ม.1-ม.3
นางสาวอัจฉรา หาญผจญ เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ควบคุม นางพจนีย์ พรมคำบุตร
4.การเเข่งขันอ่านเอาเรื่องตามเเนว PISA ม.4-ม.6
นางสาวปวรรัตน์ เครือทองศรี รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ (ตัวเเทนเเข่งขันระดับภาค)
ครูผู้ควบคุม นางพจนีย์ พรมคำบุตร
5.การเเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
นางสาวกาญจนา บุญกาวงศ์ รางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้ควบคุม นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
6.การเเข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
นางสาวนุชจรีย์ ศรีพรหมทอง รางวัลเหรียญทองเเดง
ครูผู้ควบคุม นางพจนีย์ พรมคำบุตร
7.การเเข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
เด็กชายกิตติธัช เเซ่อั๊ง รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ครูผู้ควบคุม นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
8.การเเข่งขันการท่องอาขยายทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
นางสาวปิยาพัชร พลางวัน รางวัลเหรียญทอง
ครูผู้ควบคุม นางจิราพร ทัพสงเคราะห์
9.การเเข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
นางสาวจารวี เเสงตราสิทธิ์
นางสาวประภัสสา จุดทะมาศ
นางสาวเกศเเก้ว ผสมสี รางวัลเหรียญเงิน(ทีม)
ครูผู้ควบคุม นางสาววัชรียา ตู้จินดา
10. การเเข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
นางสาวกมลลักษณ์ ล้านพลเเสน
นางสาวขวัญชนก เทียมเมือง
นางสาวจันทิมา ธรรมศร เข้าร่วมการแข่งขัน(ทีม)
ครูผู้ควบคุม นางสาววัชรียา ตู้จินดา