ssผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สหวิทยาเขต ชลบุรี 3 วันที่ 10, 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน

1. เด็กหญิงคุลิกา เจนจบ
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์ แก้วสุขา
3. เด็กชายพงษ์เพชร มฤกูล
4. เด็กชายพัฒนพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
5. เด็กหญิงสโรชา จันลับ
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวสิรินนาถ พินิจการ 2. นายนรินศักดิ์ มีโชค

2.การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

1. นางสาวฐิติพร กรรเจียก
2. นางสาววรนุช ต้อนไล่
3. นางสาวสุวรรณี พะเนตรรัมย์
4. นางสาวอภิสรา จันทร์ทอง
5. นางสาวอัจฉรา คุตะโก
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวสิรินนาถ พินิจการ 2. นายนรินศักดิ์ มีโชค

3.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ เมาะเซาะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์ สาธุ
3. เด็กหญิงรัชดา แก้วผ่อง
4. เด็กหญิงอัจฉรา หาญผจญ
5. เด็กหญิงแครทรียา คงโนนกอก
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์ 2. นางสาวคีรีบลู ทองแย้ม

4.#การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวพนิตา นิชสภา
2. นางสาววรนุช ต้อนไล่
3. นางสาวศิริวรรณ ศิริบูรณ์
4. นางสาวสุวรรณี พะเนตรรัมย์
5. นางสาวอัญชัน ขุนสันเทียะ
ครูผู้ควบคุม 1. นายนรินศักดิ์ มีโชค 2. นายภัทรพล คำมงคล

5.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายธนากร กลิ่นโสภณ
2. เด็กหญิงเกศแก้ว ผสมสี
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์ 2. นายนรินศักดิ์ มีโชค

6.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวดาวฤทัย แก้วเชียงหวาง
2. เด็กชายภูวดล เกตุจังหรีด
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์ 2. นายนรินศักดิ์ มีโชค

7.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวกรรญารัตน์ ฟักเขียว
2. นางสาวจันทร์จิรา นาจรูญ
3. นางสาวพนิตา นิชสภา
4. นางสาวสุพรรณษา โสภา
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญ
ครูผู้ควบคุม 1. นางสาวคีรีบลู ทองแย้ม 2. นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์