page

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3) ระหว่าง วันที่ 8 – 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
  1. นางสาวแครทรียา คงโนนกอก
  2. นางสาวพัชราภรณ์ สาธุ ครูผู้ควบคุม นายจันทา จันทะมงคุณ
 • การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
  1. นางสาวอัญชัน ขุนสันเทียะ
  2. นางสาวรินรดา แก่นนอก
 • ครูผู้ควบคุม นายจันทา จันทะมงคุณ