โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศึกษาการทำงานของบริษัท Workpoint ในการถ่ายทำรายการชิงร้อยชิงล้าน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ ดูการทำงานของหน่วยงานเอกชน และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน