เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาวกิติยา เกื้อรุ่ง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา “โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต” เป็นทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนรับทุนจำนวน 4 ทุนๆ ละ 50,000 บาท