สามารถดูรายชื่อและเลขที่ของนักเรียนได้ที่ https://web.facebook.com/thungsuklaschool/photos/pcb.1184288568603746/1184287305270539