ระเบียบการ รับตรง รอบ 1 Portfolio ม.บูรพา 2561 รวม 10 โครงการ

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ แบบโควตารอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolioประจำปีการศึกษา 2561 รวม 10 โครงการ

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560

1. โครงการเพชรตะวันออก ใช้คะแนน 4 ภาคเรียน โดยต้องมีตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p1.pdf

2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ต้องมีคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ ดนตรี- ขับร้อง, กีฬา, วิชาการ นาฏศิลป์ และศิลปะ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p2.pdf

3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p3.pdf

4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p5.pdf

5. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีความสามารถทางการกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p7.pdf

6. การรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
ใช้คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

รายละเอียด (ตอนนี้ยังเข้าไปดูไม่ได้นะ)
http://regservice.buu.ac.th/text/p8.pdf

7. โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์
ต้องเรียนสายวิทย์-คณิต คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 มีประสบการณ์ในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือระดับประเทศ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p9.pdf

8. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผิอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับ
สายศิลป์ สมัครได้ในสาขาการจัดการและการสอนกีฬา วุฒิ ศศ.บ. และสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา วุฒิ ศศ.บ.นะจ๊ะ

รายละเอียด
http://regservice.buu.ac.th/text/p10.pdf

เว็บหลัก http://regservice.buu.ac.th/