IMG_8956
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราห์” ได้รับรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559