วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครูคณะครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานได้มีคณะครูสหวิทยาเขต 3 ไปร่วมงานจำนวนมากและมีพิธีมอบโล่รางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น ประจำปี 2560 คือ รองผู้อำนวยการนันท์ดาวิน  หาญมนตรี  ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 ดังนี้ คุณครู พัชรี โปยทอง คุณครูณํฐกิตต์  ไมตรี  คุณครูทรงคุณ  มังกรแสงแก้ว  คุณครูนรินศักดิ์  มีโชค  คุณครูเบญจรงค์  ตรวจมรรคา และลูกจ้างของรัฐดีเด่น คือ นายสมบัต แยงไทยสง