วันที่ 16 มกราคม 2562 สพม.เขต 18 ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562 และโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” นำโดยผู้อำนวยการ เสนีย์ สำราญสุข คณะครูและบุคลากรได้เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจและครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีสืบต่อไป ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี