วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-corruption Day) โดยผู้อำนวยการเสนีย์ สำราญสุข เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”