วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา ” กรุงไทยอนุเคราะห์” และคณะครูเป็นตัวแทนรับโล่และเกียรติบ้ตร รางวัลสถานศึกษาสึขาวเหรืยญเงินระดับดีเด่น ณ พุทธมณฑล จ้งหวัดนครปฐม จากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 1824