IMG_7188 (Large)เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรม วันทุ่งศุขลาที่รัก ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นและมัธยมศึกษาต้อนปลาย ได้รับเกียรติจาก คุณอำพล  บุญชอบ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” มาเป็นประธานในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร. อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานฝ่ายดำเนินการ ภายในงานมีผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูอาจารย์ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติ ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนนักเรียนได้มาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมาก