กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการประกวดการร้องเพลงลูกทุก และตัวละครในวรรณคดีไทย ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความสนุกและความรู้