พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามและถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ วันไหว้ครูเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายพร้อมใจกันทำพานเพื่อมาไหว้ครู ที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ทางโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความรักและความสามารถ