โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ชลบุรี
ได้จัดการสอบปลายภาคเพื่อวัดระดับความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 -29 กันยายน พ.ศ.2560 โดยการสอบเป็นไปด้วยเรียบร้อย