IMG_0031เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้บริจาคเก้าอี้สำนักงานที่ใช้แล้ว จำนวน 107 ตัว ให้กับโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยมีผู้บริหารและคณะ เป็นผู้มอบและมีว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” และคณะครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป