ที่

หลักสูตร ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

นก

1

2000 1101

ภาษาไทยพื้นฐาน

2

ท31101

ภาษาไทย 1

1

ท32102

ภาษาไทย 4

1

2

2000 1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

1

ท31102

ภาษาไทย 2

1

3

2000 1201

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

2

อ31101

ภาษาอังกฤษ 1

1

อ31102

ภาษาอังกฤษ 2

1

4

2000 1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

2

อ32101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

1

อ32102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

1

5

2000-1203

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1

1

อ31201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1

0.5

อ31202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

0.5

6

2000-1204

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2

1

อ32201

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด3

0.5

อ32202

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

0.5

7

2000 9206

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

1

จ31201

ภาษาจีน 1

1.5

8

2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

1

31202

ภาษาจีน 2

1.5

9

2000 1401

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2

ค31101

คณิตศาสตร์ 1

1

ค33102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

1

10

2000 1402

คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ

2

ค33101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

1

ค32102

คณิตศาสตร์ 4

1

11

2000 1501

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

2

ส31101

สังคมศึกษา 1

1

ส32101

สังคมศึกษา 3

1

12

2000 1504

อาเซียนศึกษา

1

ส31201

อาเซียนศึกษา

1

13

2000 1601

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

1

พ31101

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

0.5

พ32101

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5

14

2000 1607

เพศวิถีศึกษา

1

พ31205

เพศศึกษา

1

15

2000-1301

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2

ว31101

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

1.5

ว31122

เคมีพื้นฐาน

1.5

16

2000-1303

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

2

ว32141

ชีววิทยาพื้นฐาน

1.5

ว32161

ดวงดาวและโลกของเรา

1.5

17

2001 1001

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2

ง30261

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

2

18

2001 2001

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2

ง30262

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2

19

2200 1006

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2

ง30268

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

2

20

2200 1006

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2

ง30269

พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

2

21

2204 2001

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

2

ง30271

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

2

22

2204-2005

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

3

ง30275

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

3

23

2200-1008

กฎหมายพาณิชย์

2

ง30293

กฎหมายพาณิชย์

2

24

2204-2002

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

3

ง30272

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

3

25

2204-2006

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

ง30276

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

3

26

2204-2008

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

3

ง30278

โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล

3

27

2308-2001

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก

2

30254

ระบบปฏิบัติการเพื่องานกราฟิก

2

28

2001-1002

การเป็นผู้ประกอบการ

2

ง30294

การเป็นผู้ประกอบการ

2

29

2200 1002

การบัญชีเบื้องต้น 1

2

ง30264

การบัญชีเบื้องต้น 1

2

30

2200 1003

การบัญชีเบื้องต้น 2

2

ง30265

การบัญชีเบื้องต้น 2

2

31

2200 1004

การขายเบื้องต้น 1

2

ง30266

การขายเบื้องต้น 1

2

32

2200 1005

การขายเบื้อง 2

2

ง30267

การขายเบื้องต้น 2

2

33

2204-2003

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2

ง30273

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2

34

2204-2004

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

2

ง30274

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

2

35

2204-2009

การสร้างเว็บไซต์

3

ง30279

การสร้างเว็บไซต์

3

36

2204-2007

การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด

3

ง30277

การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด

3

37

2204-2103

โปรแกรมตารางคำนวณ

3

ง30282

โปรแกรมตารางคำนวณ

3

38

2204-8001

ฝึกงาน

4

ง30291

ฝึกงาน

4

39

2200 1001

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

ง30263

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

40

2204-2101

องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์

2

ง30281

องค์ประกอบศิลป์

2

41

2204-2104

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3

ง30283

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

3

42

2204-2108

โปรแกรมประมวลผลคำ

2

ง30250

โปรแกรมประมวลผลคำ

2

43

2204-2109

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2

ง30288

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

2

44

2204-2105

โปรแกรมกราฟิก

3

ง30284

โปรแกรมกราฟิก

3

45

2204-2106

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

3

ง30253

โปรแกรมมัลติมีเดีย

3

46

2204-2107

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

3

ง30286

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

3

47

2204-2112

กฎหมายคอมพิวเตอร์

2

ง30290

กฎหมายคอมพิวเตอร์

2

48

2204-8501

โครงการ

4

ง30292

โครงการ

4

49

2000 2001

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

2 ชม.

ก31903

กิจกรรมเพื่อสังคมฯ

20 ชม.

ก31904

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณฯ

20 ชม.

50

2000 2002

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

2 ชม.

ก32903

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

20 ชม.

ก32904

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

20 ชม.

51

2000-2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

2 ชม.

ก31901

แนะแนว1

20 ชม.

 

ก31991

กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ

20 ชม.

52

2000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

2 ชม.

31902

แนะแนว2

20 ชม.

31992

กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ

20 ชม.

53

2000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

2 ชม.

ก32901

แนะแนว3

20 ชม.

ก32991

ชุมนุมตามความสนใจ

20 ชม.

54

2000-2006

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

2 ชม.

ก32902

แนะแนว 4

20 ชม.

ก32992

ชุมนุมตามความสนใจ

20 ชม.

 

 

 

หมายเหตุ เมื่อเรียนครบจะมีหน่วยกิต 103 หน่วยกิต จึงจะสำเร็จการศึกษา