เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราห์” ได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษาที่สวนสัตวเปิดเขาเขียว เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ