วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนและเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน