ทำแบบทดสอบคลิก https://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/asheet.asp?qid=1&fbclid=IwAR1CSacPu1ajZE-MWM_xSC16mD3JmJApS8mVnJ2-bkJrvnc2z8djdKqsDAQ