เมื่อวันที่4-5 กันยายน2561 ได้นำนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1จำนวน11คน เข้าร่วมโครงการประมงรวมใจอนุรักษ์ทะเลชล ณ อาคารสาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ