โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมวัยและเด็กเล็กผ่านกระบวนการ PPRP สู่การเป็นศูนย์ต้นแบบสองภาษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนทุกท่านและแนะแนววิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการ PPRP เพื่อนำไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป