วันที่14กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสนามวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์