วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าห้อง ตามโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการตกลงร่วมมือกันว่าจะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ในห้องเรียนให้หมดไป ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมกรุงไทยอนุเคราะห์