img_6061

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้เป็นตัวแทนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสหวิทยาเขตชลบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2559