โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนของครูผู้สอน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยเน้นการใช้สื่อ Online