• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

สัปดาห์มารยาทไทย และประกวดมารยาท ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์มารยาทไทย และประกวดมารยาท ตามโครงการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีงามตามแบบไทย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย