• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Line ID@984LBFJU

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอน