ชื่อ – สกุล    : นางประนอม  ศรีสมพงษ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวขวัญจิต  สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางหทัยรัตน์  โลหิตนาวิน
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสุภาภร  ธัญญโชติ
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวพัชรี  โปยทอง
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวพิมพิไลย  เรือนงาม
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสุดารัตน์  ศิลปศร
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวประยูร  แสไพศาล
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นายวิทย์ยากร  ปูบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ