ชื่อ – สกุล
   : นายนรินศักดิ์  มีโชค
ตำแหน่ง : ครู
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวคีรีบลู  ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวสิรินนาถ  พินิจการ
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวจารุวรรณ์ เฉี่อยราษฎร์
ตำแหน่ง : ครู


ชื่อ – สกุล
   : นายภัทรพล คำมงคล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย