ชื่อ – สกุล    : นางธมนวรรณ  สิงห์สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)


ชื่อ – สกุล
   : นายจันทา  จันทะมงคุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายจีระศักดิ์ ศรีพิมพ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ – สกุล    : นายจรสสร  เจริญสูข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย


ชื่อ – สกุล
   : นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

ชื่อ – สกุล    : นายสุเทพ  พงษ์พูล
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ (ครูจ้างสอนพิเศษ)