• 038-350-456
  • thungsukla@hotmail.com
  • จ-ศ 08:00 - 16:00 น.

Location217 ม.11 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Facebookโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ์ เฉื่อยราษฎร์
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวคีรีบลู ทองแย้ม
วิทยฐานะ : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายภัทรพล คำมงคล
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวอรนาถ เพียราชโยธา
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสุจิตรา เอียดซัง
วิทยฐานะ : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางเมลดา ณ ปัตตานี
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวสายชล พลระนงค์
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวบุษกร ดำเกลี้ยง
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นางสาวเกศิณี มังครัด
วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายพยุงศักดิ์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง : ครูจ้างสอน
วุฒิการศึกษา :