สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)
ธ.ค.
18

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 โรงเรียนทุ่งศุขลา…