กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งศุขพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ได้จัดกิจกรรม Christmas Day 2016 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ภายในงานก็มีกิจกรรมการแสดง ละลรเวที และการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ของนักเรียนระดับฉันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย