ชื่อสถานศึกษา  :  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  ตั้งอยู่เลขที่ 217
หมู่ที่ 11ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  จังหวัด ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20230
สังกัด                : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
โทรศัพท์            :  038-350456
โทรสาร             :  038-350499
เว็บไซต์             :  www.thungsukla.ac.th
อีเมลล์               : thungsukla@hotmail.com