ชื่อ – สกุล    : นายอัมพล  บุญชอบ
ตำแหน่ง  : ประธานกรรมการสถานศึกษา


ชื่อ – สกุล    : พระมหานรินทร์  หิสิสมฺปนฺโน
ตำแหน่ง  : ผู้แทนองค์กรศาสนา


ชื่อ – สกุล
   : นายนเรศ  บุญครอง
ตำแหน่ง  : ผู้แทนองค์กรชุมชน


ชื่อ – สกุล
   : นายธีรวัฒน์  ขานสันเทียะ
ตำแหน่ง  : ผู้ทรงคุณวุฒิ


ชื่อ – สกุล
   : นางสาวณัฐธยาน์  กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง  : ผู้ทรงคุณวุฒิ


ชื่อ – สกุล
   : นายธงชัย  บุญเรือง
ตำแหน่ง  : ผู้ปกครองเครือข่าย


ชื่อ – สกุล    : นายขวัญชัย  งามศิลป์
ตำแหน่ง  : ผู้ทรงคุณวุฒิ


ชื่อ – สกุล    : นายณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”