1. นายระวี วิโนทพรรษ์ ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2519-2532
2. นายมณี จันทรศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2532-2534
3. นายวิชิต พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2534-2535
4. นายบวร มณีเนตร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2535-2539
5. นายมนู ฉิมพิบูลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2539-2540
6. นางสาวสุพรรณี สมานญาติ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2540-2541
7. นายสำเนา บุญชู ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542
8. นายอนันต์ พระเดโช ผู้อำนวยการ พ.ศ.2543 (ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
9. นายไพบูลย์ ไพรระหง ผู้อำนวยการ พ.ศ.2543-2544
10. นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการ พ.ศ.2544-2550
11. นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550- 2552
12. นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552- 2557
13. ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 – 2559
14. นายณรงค์ กิตติวงค์ตระกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ.2559 – 2561
15. นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการ พ.ศ.2561- ปัจจุบัน